تعبیر خواب تنور – تعبیر پختن نان در تنور چیست؟

تعبیر خواب تنور – تعبیر پختن نان در تنور چیست؟

تعبیر خواب تنور از نظر علما و مفسران تعبیر خواب تنور – تعبیر پختن نان در تنور چیست؟ با توجه به گفته معبرین دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد. اگر تنور آتش داشته باشد و در آن نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواه...

ادامه مطلب