تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

 تعبیر خواب به دار آویختن – معنی دارز زدن در خواب تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب خوابی که بیداری آن هم ترسناک و بد است. امیدوارم  نه در بیداری و نه در خواب اعدام ببینید. بزرگان علم تعبیر خواب اعدام شدن در خواب را بیانگر فرمانبرداری دیگران از آن می‌دانند و اگر ببیننده خواب ببیند او را به پای دار میبرند و جمعیت زیادی او را تماشا میکند تعبیری خوبی دارد چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو...

ادامه مطلب