تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن سقوط از پرتگاه چیست؟ تعبیر خواب پرتگاه – سقوط کردن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟ تعیبر خواب پرتگاه چیست ؟ دیدن خواب پرتگاه حاکی از مانعی است که ایجاد اظطراب زیادی برای شما می کند. شما نیاز دارید بر روی این مسئله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید شما از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساس آن عمل کنید ترس دارید. بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویاها آمده:  اگر شما در حال سقوط  به درون پرتگاه هست...

ادامه مطلب