تعبیر خواب جیغ زدن + تعبیر خواب فریاد و نعره کشیدن

تعبیر خواب جیغ زدن + تعبیر خواب فریاد و نعره کشیدن

تعبیر خواب جیغ زدن و معنی فریاد زدن در خواب تعبیر خواب جیغ زدن + تعبیر خواب فریاد و نعره کشیدن تعبیر خواب جیغ زدن از دیدگاه روانشناسی یونگ جیغ  زدن در خواب نمادی از خشم و ترس است. شما احساسی قوی را تجربه می کنید که درونتان نگه داشته اید. اگر شما تلاش کنید جیغ بزنید اما صدایی خارج نشود بیانگر حس بی یاوری و ناامیدی شما در یک موقعیت است. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید که توجه یک نفر را جلب کنید ، آنها نمی توانند صدای شما را بشنوند....

ادامه مطلب