تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر و معنی دیدن نهنگ در دریا تعبیر خواب نهنگ چیست؟ دیدن نهنگ در خواب بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که نهنگ نمادی از رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش بر نیایید. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید. تعبیر خواب نهنگ – دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب نهنگ (بالن) منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بالن ب...

ادامه مطلب