تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه

تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه

 نواختن چنگ و چغانه در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه تعبیر خواب چنگ و چغانه چیست؟ چنگ گونه‌ای ساز زهی باستانی است. و از مشهورترین سازهای ایران باستان به‌شمار می‌آمده‌است. و دیدنش در خواب بیانگر این است که ازدواج سعاتمندی نخواهید داشت.   تعبیر خواب نواختن چنگ آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین...

ادامه مطلب