تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب چشمه چیست؟ چشمه در خواب بسته به کیقیت و نوع آب و تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه خواهد داشت. همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می تواند در شدت غم و اندوه بیننده خواب اثر گذار باشد.   تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب چشمه منوچهر مطیعی تهرانی می گوید                                                              : چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد....

ادامه مطلب