تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم

تعبیر خواب خدمتکار – معنی دیدن سرایدار در خواب تعبیر خواب خدمتکار ، سرایدار ، پادو ، مستخدم در زمان های گذشته برده و بردگی وجود داشته اما امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست. پس برای مطالعه تعبیر خواب خدمتکار ، مستخدم ، پیشخدمت ، سرایدار ، پادو با ما همراه باشید.   تعبیر خواب برده  لوک اویتنهاو می گوید : برده : فقر لیلا ب...

ادامه مطلب