تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب چتر از نظر علما تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب چتر چیست؟ باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید. برای زن، شوهر و پناهگاه است. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب چتر امام صادق علیه السلام می فرمایند:...

ادامه مطلب