تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

تعبیر خواب آرشه ویلون و شنیدن صدای ویولون در خواب تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون ویلون ساز زهی و آرشه ای است. این ساز کوچک ترین عضو سازهای زهی آرشه ای است و دیدن ویلون در خواب تعبیر های زیادی دارد. که ممکن است کسی خود ویلون را در خواب ببیند که نشانه غم بزرگ می باشد. اما اگر کسی صدای ویلون را در خواب بشنود شادی بزرگ پیش رو دارد خواب آرشه ویلون: اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکردبا تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تا به معانی دیگر آن...

ادامه مطلب