تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه

تعبیر خواب چاه – معنی چاه کندن در خواب چیست؟ تعبیر خواب چاه + تعبیر خواب چاه کندن و افتادن در چاه تعبیر خواب چاه چیست؟ به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند اما معبران امروزی معتقدان چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند. با ما همراه باشید.   کارل...

ادامه مطلب