تعبیر خواب انجیل – معنی دیدن کتاب مسیحیان در خواب

تعبیر خواب انجیل – معنی دیدن کتاب مسیحیان در خواب

 دیدن کتاب انجیل در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب انجیل – معنی دیدن کتاب مسیحیان در خواب انجیل نام کتابى است که بر حضرت عیسى(ع) نازل شده است. و معبرین دیدن این کتاب را در خواب نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است . در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب خواندن کتاب انجیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجی...

ادامه مطلب