تعبیر خواب آدامس و تعبیر جویدن آدامس در خواب

تعبیر خواب آدامس و تعبیر جویدن آدامس در خواب

تعبیر خواب آدامس و تعبیر چسبیدن آدامس به دندان تعبیر خواب آدامس و تعبیر جویدن آدامس در خواب دیدن خواب آدامس یا سقز در خواب به یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی تعبیر می شود اما باید دید شما با چه شرایطی خواب آدامس را دیدید مثلا ممکن است یکی در خواب آدامس بخورد (قورت بدهد) یا یکی دیگر آدامس و سقز از کسی بگیرد یا به کسی بدهد و … هر کدام از این خواب ها تعبیر هایی دارد که بهتر است در ادامه تعبیر خواب آدامس را ببینید ...

ادامه مطلب