تعبیر خواب انجیر – خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انجیر – خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر چیست؟ تعبیر خواب انجیر – خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه چه تعبیری دارد؟ دیدن انجیر در خواب نیکوست . ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن با دیگر جزییات خواب را در نظر بگیرند. انجیر سیاه نشانه غم و اندوه و دیدن انجیر بی اثر می باشد به هرحال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکوست. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب انجیر خالد بن علی بن محد العنبری گوید: انجیر در خواب، بر پول...

ادامه مطلب