تعبیر خواب آمپول زدن و تعبیر دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب آمپول زدن و تعبیر دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب آمپول زدن – خریدن سرنگ در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب آمپول زدن و تعبیر دیدن سرنگ در خواب در این پست می خواهیم شما را با تعبیر خواب آمپول زدن  آشنا کنیم. اگر در خواب ببینید دیگری می خواهد به شما  آمپول بزند نشان از سرزنش توسط فرد تزریق کننده نسبت به شما دارد.   تعبیر خواب آمپول زدن مولف می گوید: آمپول زدن و رفتن جهت زدن آمپول : ترس و بیم از خطرات پیش رو است اگر آمپول زده و برمی گشت:  مفارقت یافتن از ترس وبیمچنین...

ادامه مطلب