تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟

تعبیر دیدن خوک در خواب چیست؟ تعبیر خواب خوک – مفهوم دیدن گراز در خواب چیست؟ تعیبر خواب خوک چیست؟ خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار. داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است...

ادامه مطلب