تعبیر خواب آبنوس – دیدن درخت آبنوس در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آبنوس – دیدن درخت آبنوس در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آبنوس – دیدن آبنوس در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب آبنوس – دیدن آبنوس در خواب چه معنایی دارد؟ آبنوس درختی تنومند و قدرتمند مثل درخت گردو است که در مناطق آفریقا و هند می روید. بزرگان علم تعبیر خواب دیدن آبنوس در خواب را نشانه مردی می دانند که در کار خود سخت ومحکم است  و اما دیدن درخت آبنوس تعبیری متفاوت دارد که میتوان مردی دانست که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است با ما همراه باشید تا به شرح کلی تعبیر خواب آبنوس...

ادامه مطلب