تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش دان

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش دان

 تعبیر خواب آتش دان – دیدن منقل آتش در خواب تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش دان آتشدان نوعی ظرفی است که شبیه منقل که جایگاهی است برای روشن کردن آتش، معبرین دیدن ظرف آتش دان و منقل آتش در خواب را نشانه زن خدمتکار می دانند همچنین جنس آتشدان و زمان دیدن خواب بر تعبیر آن اثر می گذارد، حتما در ادمه تعبیر های مختلف آتش دان را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بخوانید تا دقیقا متوجه تعبیر خواب خود شوید.   تعبیر خواب آتش دان طبق گفته ام...

ادامه مطلب