تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب آتش پرست، تعبیر دیدن آتش پرست در خواب تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست روشنایی و نور و آتش نماد یزدان پاک، نشانه دانش الهی و راهی به سوی عرفان و پاکی از هر گونه بدی معرفی می شود، اگر کسی در خواب ببیند که آتش می پرستتد نشانه  این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شود یا نزد پادشاهی سجده می کند و به او خدمت می کند. ما مطالبی در مورد تعبیر خواب آتش پرست آماده کردیم. همراه ما باشید تا به تعبیر های آن بپردازیم.  ...

ادامه مطلب