تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

تعبیر خواب پلیس ، معنی کمک خواستن از پلیس در خواب چیست؟ تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست پاسبانی کردن در خواب تعبیری نیکو دارد . دیدن پاسبان در خواب نشانه این است که خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید و اگر کسی خود را با لباس پاسبانی ببیند باید مواظب کارهای خود باشید و با اندیشیدن فکر کردن کاری را انجام دهد چون ممکن است مورد خیانت قرار بگیرد و دروغ بشنود با تعبیر خواب نماگرد همراه  باشید.   تعبیر خوا...

ادامه مطلب