تعبیر دیدن آراستن در خواب و تزیین مکان و جشن خاص

 تعبیر دیدن آراستن در خواب و تزیین مکان و جشن خاص

 تعبیر خواب آراستن و  آراستن مکان و جشن خاص  تعبیر دیدن آراستن در خواب از آنجا که دین مقدس اسلام بر اساس فطرت الهی بنا شده است. برای آراستگی هر انسانی مطابق با فطرت خویش خواهان آن ارزش بسیاری قائل شده و بزرگان علم تعبیر خواب دیدن آراستگی و  آراستن در خواب بیانگر لذت و رسیدن به اهداف زندگی است.   معنا و مفهوم آراستگی آراستگی یعنی آراسته بودن و عمل آراسته از نظر لغوی به معنای زینت دادان ،تزیین کردن است. اما معانی دیگر مانند نظم و مرتب بود...

ادامه مطلب