تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب الک – الک کردن آرد در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟ در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب الک کردن گرد آوری کردیم. الک کردن در خواب نشانه آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید. البته منوچهر مطیعی تهرانی الک کردن رانشانه خادم می داند ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم...

ادامه مطلب