تعیبر خواب آروغ و معنای آروغ زدن در خواب

تعیبر خواب آروغ و معنای آروغ زدن در خواب

تعبیر خواب آروغ ، معنی دیدن آروغ زدن در خواب تعیبر خواب آروغ باد گلو یا آروغ زدن واکنشی است که دستگاه گوارش به عبور معکوس گازه های معده نشان می دهد و ممکن است هر کسی در خواب ببیند. تعبیر خواب آروغ زدن به معنای گفتن و یا بیان کردن سخنی بی‌جا و نابهنگام است و اگر آروغ زدن در خواب همراه با غذا باشد اجل فرد رویا بین نزدیک است.   تعیبر خواب آروغ یا باد گلو اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود ...

ادامه مطلب