تعیبر خواب آسانسور – تعبیر بالا رفتن از آسانسور در خواب

تعیبر خواب آسانسور – تعبیر بالا رفتن از آسانسور در خواب

بالا رفتن از آسانسور در خواب چه تعابیری دارد؟ تعیبر خواب آسانسور آسانسور دستگاهی دائمی است که برای جابه جایی اشخاص یاکالا،بین طبقات ساختمان و در طبقات مشخص عمل می کند،دیدن آسانسور در رویا نماد سمبل، عواملی که میتواند شما را دچار صعود و افول در زندگی روزمره کند. این خواب نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب آسانسور و بالا رفتن از آن آنلی بیتون می گو...

ادامه مطلب