تعبیر خواب آسیابان – دیدن آسیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آسیابان – دیدن آسیابان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آسیابان – دیدن آسیابان در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟ تعبیر خواب آسیابان آسیابان کسی است که نگه داری و ادراه آسیاب بر عهده او قرار دارد و دیدن آسیابان در خواب علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد.   معنی و تعبیر فرد آسیابان در خواب چیست؟ محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست او روزی بود. اگر آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد. اگر بیند که آسیاب به خر ...

ادامه مطلب