تعبیر خواب آمونیاک – تعبیر خریدن آمونیاک در خواب چیست؟

تعبیر خواب آمونیاک – تعبیر خریدن آمونیاک در خواب چیست؟

تعبیر خواب آمونیاک – دیدن آمونیاک در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب آمونیاک – تعبیر خریدن آمونیاک در خواب چیست؟ آمونیاک ،مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت بوده در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می گردد. این ماده گازیست بی رنگ با مزه فوق العاده تند و زننده که اشکاور و خفه کننده می باشد. و دیدن آمونیاک در خواب با توجه به شرایط دیدن آن تعبیر مختلفی دارد. بنابر این باید دید بیننده خواب آمونیاک را با چه شرایطی دیده تا به تعبی...

ادامه مطلب