تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

تعبیر دیدن ابلیس در خواب چه معنی و تفسیری دارد؟ تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب دیدن شیطان یا دیو در خواب ، نشان دهنده ی بعد منفی و سایه های شخصیتی شماست . در واقع بعدی از شخصیت شما که انکار شده یا شما از آن آگاهی ندارید . رو به رو شدن با این سمبل در خواب ،این خواب میتواند بیانگر این معنا باشد که شما اخیرا ، افکار یا اعمالی داشته اید که باعث به وجود آمدن احساس گناه یا عذاب وجدان در وجود شما شده است .در ادامه با تعبیر خ...

ادامه مطلب