تعبیر خواب استوانه – معنی دیدن استوانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب استوانه – معنی دیدن استوانه در خواب چیست؟

دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب استوانه – معنی دیدن استوانه در خواب چیست؟ در این مطالب از سایت نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب استوانه آشنا کنیم. با توجه به گفته معبرین دیدن استوانه در خواب بیانگر  زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید.و یا برعکس مردی که می توان بر آن تکیه کرد.   تعبیر خواب استوانه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که ...

ادامه مطلب