تعبیر خواب اسطرلاب – معنی دیدن اسطرلاب در خواب چیست؟

تعبیر خواب اسطرلاب – معنی دیدن اسطرلاب در خواب چیست؟

تعبیر خواب اسطرلاب – دیدن اسطرلاب شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب اسطرلاب – معنی دیدن اسطرلاب در خواب چیست؟ اسطرلاب دستگاه کوچکی است که برای تعیین بعضی مشخصات زمان ومکان آسمان به کار میرود. و دیدن اسطرلاب در خواب تعبیر نیکویی ندارد معبرین دیدنش را نشانه مکاری و حیله گری می دانند در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید… اگر برای مشاهده تعبیر خواب اروپا ، تعبیر خواب استرالیا ،تعبیر خواب آمریکا ، تعبیر خواب قاره آسی...

ادامه مطلب