تعبیر خواب باتری – دیدن باتری در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب باتری – دیدن باتری در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب باتری  – معنی دیدن باتری در خواب تعبیر خواب باتری – دیدن باتری در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب باتری چیست ؟ باتری، منبع قدرت است. دیدن خواب باتری به این معناست که شما در تلاشی که می کنید فاقد انگیزه لازم هستید، یا از نظر جسمی و روانی خسته اید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب باتری آنلی بیتون می‌گوید: دیدن باتری در خواب، نشانه آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد. منوچهر مطیعی تهر...

ادامه مطلب