تعبیر خواب بادیه – دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بادیه – دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن بادیه در خواب چیست؟ تعبیر خواب بادیه – دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بادیه چیست؟ با توجه به گفته معبرین دیدن بادیه پر و خالی تعبیری متفاوت دارد. معبرین غربی دیدن بادیه در خواب را نشانه پیروزی و موفقیت در کارها می دانند. اما دیدن بادیه خالی نشانه بی نصیبی است   تعبیر خواب بادیه منوچهر مطیعی تهرانی گوید: از واژه بادیه به دو منظور استفاده می شود اول برای ظرفی در آشپزخانه که برای مایعات می باشد و د...

ادامه مطلب