تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب بالش – دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بالش – معنی دیدن بالش در خواب دیدن بالش در خوابتان بیانگر راحتی ، آرامش ، آسایش و یا تجمل است. شما نیاز دارید که به خودتان ساده بگیرید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تنبلی است . اگر بالش ، صاف و صوف نباشد و موج دار باشد بیانگر این است که چیزی فکرتان را بر هم می زند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه  باشید.   تعبیر خواب بالش امام صادق علیه السلام می فرما...

ادامه مطلب