تعبیر خواب بند باز – دیدن بند باز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بند باز – دیدن بند باز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بند بازی چیست؟ تعبیر خواب بند باز – دیدن بند باز در خواب چه معنایی دارد؟ بنابر تفاسیر برخی از معبرین دیدن یک  بند باز در خواب بیانگر نگرش بی خیال به زندگی است. شما تلاش می کنید از مسئولیت های روزمره تان فرار کنید و زمانی برای آرامش کنار گذارید. با مجوعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب بند باز جی اچ میلر می گوید: مشاهده‏ى کارهاى یک بندباز در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. آنلی بیتون م...

ادامه مطلب