تعبیر خواب بوتیمار – دیدن بوتیمار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوتیمار – دیدن بوتیمار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب بوتیمار – معنی دیدن بوتیمار در خواب تعبیر خواب بوتیمار – دیدن بوتیمار در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بوتیمار چیست؟ بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود. و دیدنش در خواب نشانگر رزق و روزی ، بزرگی و شرف میباشد که در زیر بطور کامل در مورد این تعبیر خواب برای شما مطالبی جالبی ارائه داده ایم.   تعبیر خواب بوتیمار اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی ...

ادامه مطلب