تعبیر خواب بیمارستان – دیدن بیمارستان در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بیمارستان – دیدن بیمارستان در خواب چه مفهومی دارد؟

تعیبر خواب بیمارستان – معنی دیدن بیمارستان در خواب تعبیر خواب بیمارستان – دیدن بیمارستان در خواب چه مفهومی دارد؟ بیمارستان نمایانگر نیاز به (و شاید شرکت در) روند معالجه و التیام جسم و ذهن است. دیدن اینکه شما در بیمارستان هستید نمادی از این است که نیاز دارید سلامت فیزیکی یا ذهنی خود را شفا بخشیده یا بهبود بخشید. شما نیاز دارید که به جریان زندگی روزمره تان برگردید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعیبر خواب بی...

ادامه مطلب