تعبیر خواب ترازو – معنی دیدن ترازو در خواب چیست؟

تعبیر خواب ترازو – معنی دیدن ترازو در خواب چیست؟

منظور از دیدن تعبیر خواب ترازو در خواب چیست؟ تعبیر خواب ترازو – معنی دیدن ترازو در خواب چیست؟ ترازو ابزاری است برای اندازه‌گیری وزن اجسام و دیدنش در خواب نمادی از وجدان، عدالت، تلاش برای تصمیم گیری، سبک سنگین کردن جنبه‌های مختلف برای اتخاذ تصمیم به معنی این است که نیاز است به موقعیتی از چشم انداز منطقی نگاه کنید. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب ترازو یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت...

ادامه مطلب