تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قطار – سوار قطار شدن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب قطار چیست؟ قطار در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است امدن و رسیدن قطار گویای تداوم و نسلسل اموری است که در دست انجام دارید اگر ببیینید قطاری می اید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خوشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیدا شود خبری خوش به شما می ...

ادامه مطلب