تعبیر خواب توتون – دیدن تنباکو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب توتون – دیدن تنباکو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب توتون و معنی دیدن تنباکو در خواب تعبیر خواب توتون – دیدن تنباکو در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب توتون و تنباکو چیست؟ توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. بنابر گفته معبرین  غربی دیدن توتون و تنباکو در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید از مسائل زندگی فرار کنید ممکن است. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.   تعبی...

ادامه مطلب