تعبیر خواب تونل – دیدن تونل در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تونل – دیدن تونل در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تونل و عبور کردن از تونل تعبیر خواب تونل – دیدن تونل در خواب چه معنایی دارد؟ تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی روبه رو خواهیم شد که چنانچه از آن مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خواهد بود. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب تونل منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تونل د...

ادامه مطلب