تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

منظور از دیدن پالان در خواب چیست؟ تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟ پالان در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و نمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم. چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده اند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر ...

ادامه مطلب