توهین بی سابقه ی وعجیب کو جائه چول ستاره فوتبال کره جنوبی به مردم ایران!! [caption id="attachment_10062" align="aligncenter" width="510"] توهین بی سابقه ی وعجیب کو جائه چول ستاره فوتبال کره جنوبی به مردم ایران!![/caption] کو جائه چول ستاره ی تیم ملی فوتبال ...