چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!! [caption id="attachment_10255" align="aligncenter" width="398"] چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!![/caption] علت این اینکه چرا قبل از ایام عاشورا مردم به عزاداری می پردازند ولی بعد از ...