بایگانی برچسب ها: قشنگترین اسمهای پسرانه

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با آ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با آ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف آ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف آ اسم/نام ریشه نام معنی اسم آباتای ترکی (Abatay) بزرگوار. (ناپ) آبار ترکی (Abar) هیکل. هیبت. سرفراز. باشکوه. ایستادگی. (ناپ) آباران ترکی (Abaran) مبالغه کننده. دروغگو. لافزن. ناظم. آباغان …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با الف + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف الف + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف الف اسم/نام ریشه نام معنی اسم اتابک ترکی (Әtabək) ← آتابای. ار دوْغان ترکی (Әr doğan) نیرومند مانند پرنده شکاری. اردم ترکی (Әrdəm) فضیلت. فرهنگ. معرفت. شخصیت. مردانگی. توانایی. …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با غ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با غ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف غ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف غ   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف چ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف چ اسم/نام ریشه نام معنی اسم چاپار ترکی (Çapar) نامه رسان. قاصد. خبررسان. پیک. سوار. سواره. مرد زردفام. انسان خالدار با چشمهای سبز. چاپاشا ترکی (Çapaşa) کوشش. تقلا. چاپال …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ز + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ز + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ز + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ز اسم/نام ریشه نام معنی اسم زرداش ترکی (Zərdaş) سنگ طلا.   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ب

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ب + معنای نامهای ترکی   کاملترین فهرست نامهای پسرانه ترکی زیبا همراه با معنی، برای شما عزیزان فهرست کاملی از نامهای پسرانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی جهت …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ج + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ج + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ج + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ج اسم/نام ریشه نام معنی اسم جادای ترکی (caday) نوعی غذا که داخل آن را با گردو پر کرده باشند. جایماز ترکی (caymaz) انحراف ناپذیر. جسور. دلاور. جوْشار ترکی …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ث + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ث + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ث + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ث   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ت + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ت اسم/نام ریشه نام معنی اسم تابالتای ترکی (Tabaltay) ابدیت. تابداش ترکی (Tabdaş) برابر. همتا. تابلا ترکی (Tabla) پنجه کفش. تابلاش ترکی (Tablaş) تاب. تحمل. تابون ترکی (Tabun) روستا. …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف پ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف پ اسم/نام ریشه نام معنی اسم پاتار ترکی (جان)(Patar) اردک نر. پاتال ترکی (Patal) بیش از حد بزرگ. پاتان ترکی (جان)(Patan) بچه خرس. پاچان ترکی (Paçan) ریشه کوچک و …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ع + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ع + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ع + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ع   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ض + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ض + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ض + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ض   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ص + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ص + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ص + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ص   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب