غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم !! [caption id="attachment_9833" align="aligncenter" width="300"] غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم و دنبال می کنم!![/caption] غلامرضا کویتی پور مداح سرشناس کشور درمصاحبه ...