نماز خواندن با آرایش چه حکمی دارد ؟   [caption id="attachment_28604" align="aligncenter" width="277"] آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد[/caption] آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد ؟نماز خواندن با ظاهری مناسب و زیبا توصیه شده است .اما از نظر مراجع تقلید نماز ...