بهترین مدل مو برای صورت های کشیده

بهترین مدل مو برای صورت های کشیده

بهترین مدل مو برای صورت های کشیده  بهترین مدل مو صورت های لاغر و کشیده باید به نتاسب و لاغری صورت انتخاب شود.در مدل موهای صورت های گرد سعی می کنیم که صورت را کمی کشیده نشان دهیم و در مدل موهای صورت های لاغر و کشیده سعی براین است که صورت را کمی از حالت کشیدگی به حالت گرد تغییر دهیم تا چهره ای متفاوت رقم بخورد. مدل مو برای صورت های کشیده مدل مو برای صورت های کشیده و لاغر  بهترین مدل مو برای صورت های لاغر و کشیده مدل است که باعث شود صور...

ادامه مطلب