جلوگیری از قضا شدن نماز صبح [caption id="attachment_6349" align="aligncenter" width="300"] جلوگیری از قضا شدن نماز صبح[/caption] از انجا که نماز صبح از اهمیت فراوانی برخوردار است بر اقامه ان در اول وقت تاکید بسیار زیادی وجود دارد، تا جایی که امام صادق ...