عکس پسر وعروس داوود رشیدی در مراسم چهلم داوود رشیدی!!+عکس

عکس پسر وعروس داوود رشیدی در مراسم چهلم داوود رشیدی!!+عکس

عکس پسر وعروس داوود رشیدی در مراسم چهلم داوود رشیدی!!+عکس عکس پسر وعروس داوود رشیدی در مراسم چهلم داوود رشیدی!!+عکس عکس فرهاد رشیدی وهمسرش پسر زنده یاد داوود رشیدی درمراسم چهلم داوود رشیدی را درادامه مشاهده خواهید کرد. فرهاد رشیدی در مراسم چهلم داود رشیدی در پایان مراسم چهلم داود رشیدی، احترام برومند، لیلی رشیدی، فرزندش سینا، فرهاد و مژگان، پسر و عروس داود رشیدی با حضور روی صحنه از برگزاری این مراسم سپاسگزاری کردند. احترام برومند که حا...

ادامه مطلب