تعبیر خواب آوار و زیر آوار ماندن

تعبیر خواب آوار و زیر آوار ماندن

تعبیر خواب آوار – زیر آوار ماندن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب آوار و زیر آوار ماندن تعبیر خواب آوار چیست ؟ به طور کلی دیدن آوار، خرابی و ویرانی نشانه‌های خوبی برای بیننده خواب نخواهد داشت. و دیدن آوار در خواب نشانه پریشانی دل نگرانی است و بوجود آمدن مسائلی که در نتیجه موجب آسیب دیدن فرد رویا بین است مسئله ای که باعث بوجود آمدن نگرانی در خانواده خواهد شد.   تعبیر خواب آوار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آوار خوب نیست نه ب...

ادامه مطلب