احکام دینیمذهبی

چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن

4.5/5 - (17 امتیاز)

آموزش وضو گرفتن +فیلم آموزشی

چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن
چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن

وضو گرفتن به معنای شستن دست وصورت است .نماز گزار باید قبل از خواندن نماز وضو بگیرد تا بتواند برای نماز خواندن مهیا شود . دعای وضو آداب وضو  که مستحب است برای وضو گرفتن وارد شده است .چگونگی وضو گرفتن و شرایط وضو را به طور کامل در اینجا برای شما توضیح داده ایم در مواردی خاص می توان به جای وضو گرفتن تیمم کرد که در مباحث گذشته به طور مفصل به آنها پرداخته ایم

 

چگونگى وضو گرفتن 

در وضو باید ابتدا صورت را بشوید و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را، بعد از شسـتن این اعـضا بایـد با رطوبتى که از شستن دست بر کف آن است سر را مسح کند یعنى دست را بر آن بکشد و سپس پاى راسـت و در آخر پاى چپ را مسح کند، اکنون براى آشنایى بیشتر با اعمال وضو بـه نمودار توجه کنید:
ازجائى که موى‏سر روییده تاآخرچانه(طول)

 

چگونگی وضو گرفتن کارهاى وضو

١ ـ شستن

١ ـ صورت و ازپهنا فاصله بین شست و انگشت
میانه که بر صورت قرار گیرد (عرض).
٢ ـ دست‏راست از آرنج تا نوک انگشتان.
٣ ـ دست چپ از آرنج تا نوک انگشتان.

٢ ـ مسح
١ ـ ســر : قسمت جلوى آن که بالاى پیشانى است.
٢ ـ پاى راست : روى پا از نوک انگشت تا بر آمدگى.
٣ ـ پاى چپ : روى پا از نوک انگشت تا بر آمدگى.

 

چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن
چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن

چگونگی وضوگرفتن( اعمال وضو)

شـستـن
١ ـ مقدار واجب در شستن صورت و دستها، همان است که گذشت، ولى براى آنکه یقین کند مقدار واجب را شسته، باید کمى اطراف آن را هم بشوید.

٢ ـ بنا بر احتیاط واجب، باید صورت و دستها را از بالا به پائین شست و اگر از پائین به بالا بشوید وضو باطل است.
٣ ـ اگر صورت یا دست کسى، کوچکتر از معمول مردم باشد، یا بر پیشانى او مو روییده و یا جلو سر او مو ندارد، باید همان مقدارى که مردمان معمولى مى‏شویند، بشوید.
۴ ـ اگر صورت و دست کسى هر دو برخلاف معمول باشد ولى متناسب با هم است، لازم نیست ملاحظه معمول را بنماید بلکه باید همانگونه که در اعمال وضو بیان شد، وضو بگیرد.
۵ ـ اگر پوست صورت از لاى موها (ریش ـ ابرو) پیدا باشد، باید آب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد، شستن مو کافى است و رساندن آب به زیر مو لازم نیست.
۶ ـ اگر شک کند، که پوست صورت از لاى مو پیداست یا نه؟ بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند.
٧ ـ شستن داخل بینى و دهان و مقدارى از لب و چشم که هنگام بستن، دیده نمى‏شود واجب نیست، ولى براى آنکه یقین کند از جاهایى که باید شسته شود، چیزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشوید.

 

 

٨ ـ پوست یا گوشتى که از اعضاء وضو بریده شده ـ اگر کاملاً قطع شده باشد، باید زیر آن (جاى آن) شسته شود ـ و در صورتى که به عضو متصل است باید آنهم شسته شود و هر مقدار از جاى آن که ظاهر شده، بشوید.
٩ ـ تاولهایى که مثلاً بر اثر سوختگى بر پوست ظاهر شده، تا زمانى که باقى است، شستن ظاهر (روى) آن کافى است، هرچند پوسته آن سوراخ شده باشد و چنانچه قسمتى از آن کنده شده، شستن همان مقدارى که از پوست ظاهر شده کافى است و کندن مابقى و یا رساندن آب به زیرآن لازم نیست ولى اگر به گونه‏اى است که پوست گاهى بر بدن مى‏چسبد و گاه جدا مى‏شود باید زیر آن هم شسته شود
١٠ ـ پوسته‏اى که در حال بهبودى زخم روى آن بسته شده و مانند پوست بدن مى‏باشد، کندن آن لازم نیست و شستن ظاهر آن کافى است. هر چند کندن آن راحت باشد، امّا دوایى که بر زخم خشکیده است اگر برداشتن آن راحت است باید بردارد و اگر برداشتن آن ممکن نیست حکم جبیره را دارد که به تفصیل در احکام وضوى جبیره‏اى خواهد آمد

١١ ـ تکرار در شستن اعضاى وضو

بار اوّل: واجب
بار دوّم: جایز
بار سوّم: بدعت و حرام

۴ آیه الله خامنه‏اى: شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جائز و بیش از آن غیر مشروع است. تعیین‏کننده بار اول یا دوم یا بیشتر، قصد وضوگیرنده است. یعنى مى‏تواند به قصد بار اول شستن، چند مرتبه آب به روى صورت بریزد.

١٢ ـ سه بار شستن اعضاى وضو (به نیت وضو) علاوه بر آنکه بدعت و حرام است، گاهى اوقات موجب بطلان وضو هم مى‏باشد، و آن در صورتى است که آب مسح، از آب شستن سوّم باشد، چون مسح باید با آب وضو انجام شود.

 

چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن
چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن

چگونگی وضو گرفتن( مــسح کردن )

مسـح سر
١ ـ جاى مسح: یک قسمت از چهار قسمت سر که بالاى پیشانى است (بالاى سـر).
٢ ـ مقدار واجب مسح: هر قدر باشد کافى است (به مقدارى که اگر کسى ببیند بگوید مسح کرد).
٣ ـ مقدار مستحب آن: به پهناى سه انگشت بسته و طول یک انگشت.
۴ ـ مسح با دست چپ: جایز است.
۵ ـ لازم نیست مسح برپوست سرباشد، بلکه بر موى جلوى سرهم صحیح است، مگر موى سربه قدرى بلند باشد که هنگام شانه زدن، به صورتش بریزد، که باید، پوست سر یا قسمت پائین (بیخ) مو را مسح نماید.

  • آیه الله خامنه ای: مسح سر و پاها باید با رطوبتى که از آب وضو در دست‏ها مانده، کشیده شود. و احتیاط آن است که مسح سر با دست راست کشیده شود. ولى کشیدن مسح از بالا به پائین لازم نیست.

۶ ـ مسح بر موى جاهاى دیگر سر صحیح نیست، هر چند بر محل مسح جمع شده باشد

 

چگونگی وضوگرفتن (مسـح پا)

١ ـ جاى مسح: روى پا است.
٢ ـ مقدار واجب مسح: طول؛ از سرانگشت تا بر آمدگى روى پا. عرض؛ هر اندازه باشد کافى است هر چند به قدر یک انگشت باشد.
٣ ـ مقدار مستحب مسح: همه روى پا.
۴ ـ پاى راست را باید قبل از پاى چپ مسح کند، ولى لازم نیست پاى راست را با دست راست و پاى چپ را با دست چپ مسح کند.

 

 

چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن
چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن

چگونگی وضو گرفتن (مسائل مشترک مسح سر و پا)

١ ـ در مسح باید دست را بر سر و پاها بکشد و اگر دست را نگه دارد، و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولى اگر موقعى که دست را مى‏کشد سر یا پا مختصرى حرکت کند اشکال ندارد.
٢ ـ اگر براى مسح رطوبتى در کف دست نمانده باشد، نمى‏تواند دست را با آب خارج تر کند بلکه باید از اعضاء دیگرِ وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح کند.

٣ ـ رطوبت دست باید بقدرى باشد که بر سر و پا اثر بگذارد.
۴ ـ محل مسح (سر و روى پاها) باید خشک باشد، بنابراین اگر جاى مسح تر باشد، باید آن را خشک کرد ولى اگر رطوبت آن بقدرى کم باشد که مانع از تأثیر رطوبت دست، بر آن نباشد مانع ندارد.
۵ ـ بین دست و سر یا پاها باید چیزى مانند چادر و کلاه، یا جوراب و کفش فاصله نباشد. هر چند بسیار رقیق و نازک باشد و رطوبت به پوست برسد (مگر در حال ناچارى).
۶ ـ محل مسح باید پاک باشد، پس اگر نجس است و نمى‏تواند آن را آب بکشد باید تیمم کند.

در پست بعدی ما می توانید با احکام وضو و وضوی جبیره نیز آشنا بشوید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا